Bedrijfstakpensioenfondsen controleren strikter op verplichtstelling

Bij de herziening van pensioencontracten kan blijken dat de werknemerspensioenen ten onrechte zijn ondergebracht bij een verzekeraar: ineens staat het bedrijfstakpensioenfonds voor de deur. Dat heeft soms vervelende gevolgen. Zelf het initiatief nemen, kan helpen.

Pensioencontracten moeten worden aangepast op grond van recente wetswijzigingen, zoals de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het aanpassen van die contracten geschiedt veelal volgens de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).. Dat betekent onder meer dat opnieuw vastgesteld moet worden of de werknemerspensioenen wellicht ondergebracht moeten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Dat hangt af van de aard van de bedrijfsactiviteiten.

Verwarring
Het is geen uitzondering dat die bedrijfsactiviteiten in de loop der jaren veranderen en dat verklaart waarom een onderneming op het ene moment verplicht is zich bij een bpf aan te sluiten, terwijl die verplichting enige tijd later vervallen kan zijn. Verschillende pensioenfondsen hanteren het hoofdzakelijkheidscriterium om vast te stellen of een bedrijf onder de werkingssfeer van de verplichtstellingsbeschikking valt: om de hoofdactiviteit te bepalen beoordeelt het ene pensioenfonds de omzet, het andere het aantal gewerkte uren, weer een ander de loonsom. Verwarring ligt op de loer.

Terugwerkende kracht
Complicerende factor is dat er, veelal door het intermediair/tussenpersoon, in het recente verleden geregeld verkeerd geadviseerd is rondom verzekerde regelingen voor werknemers. Bovendien zijn bedrijfstakpensioenfondsen strenger gaan controleren. Al met al komt het nu vaker voor dat ondernemingen onaangenaam verrast worden door de mededeling dat hun werknemers (toch) niet aan een verzekeraar, maar aan het Bpf pensioenpremies moeten afdragen. Meer dan eens heft het fonds dan ook nog premies met terugwerkende kracht, veelal voor een termijn van vijf jaar. De beslissing van het pensioenfonds kan worden aangevochten bij de rechter, maar dat gaat niet zelden om langdurige en kostbare procedures.

Dubbele premies, en dan?
Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen aansluiting, en dus premieheffing, met terugwerkende kracht opleggen. Vaak voor vijf jaar, soms zelfs tot tien of twintig jaar. Bedrijven die daarmee geconfronteerd worden, hebben twee mogelijkheden tot beroep bij de rechter. Zij kunnen enerzijds de verplichtstelling aanvechten bij de civiele rechter (sector kanton) en anderzijds, bij de bestuursrechter, vrijstelling van verplichte deelname aan de pensioenregeling afdwingen over voorbije jaren. Het gaat immers vaak om complexe situaties, waarin interpretaties van de regels rond verplichtstelling en vrijstellingen een grote rol spelen.

Soms zijn er ook meerdere pensioenfondsen bij betrokken. Als bijvoorbeeld de handel in bouwmaterialen steeds belangrijker wordt voor een bouwbedrijf, dan zijn zowel de criteria van het fonds voor de Bouwnijverheid als de criteria van het fonds voor de Handel in Bouwmaterialen van belang.

Ook de situatie in het uitzendwezen leidt tot uiteenlopende standpunten: Het pensioenfonds voor de uitzendbranche vindt bijvoorbeeld dat detachering ook onder de werkingssfeer van de verplichtstelling valt. Maar zelden is leiding van- en toezicht op gedetacheerden niet in handen van het bedrijf waar medewerkers aan hun project werken. In dergelijke gevallen zal de rechter de knoop doorhakken.

Onderzoek
Als ondernemer kunt u dergelijke onaangename verrassingen vaak voorkomen door zelf het heft in handen te nemen. Daarbij kunnen de adviseurs van ZKR Pensioenconsultants u terzijde staan. De start is een degelijk onderzoek naar de huidige situatie: past uw bedrijfsvoering bij de criteria die de relevante bedrijfstakpensioenfondsen hanteren? Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe een eventuele mismatch is ontstaan. En ons advies is: Als uw activiteiten onder de verplichtstelling vallen, wacht dan niet verder af tot het pensioenfonds zich meldt. Als u weet hoe het zit, ga dan meteen het gesprek aan.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Fors-hgere-pensioenkostenVerplicht-pensioen-bouwsector