Fors hogere pensioenkosten bij nieuw contract

Werkgevers met een verzekerde pensioenregeling dienen periodiek de uitvoeringsovereenkomst (contract tussen de pensioenuitvoerder en werkgever) te herzien c.q. te verlengen. Uit de praktijk merken wij regelmatig dat een nieuw contract een forse kostenverhoging met zich meebrengt. Door de lage rentestand van dit moment en de toegenomen levensverwachting zullen de pensioenlasten in de nieuwe contractperiode fors hoger zijn dan tijdens de oude uitvoeringsovereenkomst. Deze verhogingen kunnen zelfs leiden tot een verdubbeling van de bestaande pensioenlasten en zijn van invloed op het resultaat van de onderneming.

Welke werkgevers treft het?

Het gaat om werkgevers die een verzekerde eindloon- of middelloonregeling hebben afgesloten bij een pensioenuitvoerder. Het gaat hierbij om ruim 14.000 bedrijven met in totaal meer dan 440.000 man personeel, aldus de Financiële Telegraaf. De gebruikelijke contracttermijn met pensioenverzekeraars is vijf jaar. Per 1 januari 2016 zullen er dus weer een fors aantal contracten opnieuw afgesloten dienen te zijn.

Oorzaken

De belangrijkste reden van het stijgen van de pensioenkosten is de lage marktrente. In de bestaande contracten is vaak nog gerekend met een rente van 3%, terwijl in de huidige praktijk de rentes fors zijn gedaald. Op dit moment is de rente circa 1,4% en in april was de rente zelfs gedaald naar circa 0,7%.

Eveneens speelt de gestegen levensverwachting een rol, waardoor het pensioen langer uitgekeerd moet worden. Waar een pensioenfonds, op grond van de Pensioenwet, nog de mogelijkheid heeft om de pensioenaanspraak te verlagen, dient een verzekeraar te allen tijde de hoogte van de pensioenaanspraak te garanderen.

Actie

Kan een werkgever de hoge pensioenkosten blijven betalen? Komt zijn winst onder druk door het stijgen van de pensioenkosten? Zijn er alternatieven voorhanden?

Allemaal vragen die voor een werkgever van belang zijn, dus ook voor klanten van BDO. Ken je werkgevers waar het contract afloopt dan kunnen wij vanuit pensioenconsultancy, met onze ruime ervaring op dit gebied, de klant adviseren over de te nemen stappen en de te verwachten kosten. Wacht hier echter niet te lang mee want het wijzigen van een pensioenovereenkomst vergt tijd en het is zo 1 januari 2016.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Bedrijfstakpensioenfondsen_controleren_stricter3