StiPP vs Care4Care en het advies aan de Hoge Raad

StiPP, Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, versus Care 4 Care Human Resources B.V. (hierna te noemen C4C). Inmiddels een breed uitgemeten zaak. Op 15 april jl., is de Hoge Raad door advocaat-generaal Van Peursem geadviseerd ten aanzien van de cassatie in de zaak tussen StiPP en C4C.

Wat speelt er in deze StiPP vs C4C zaak?

StiPP is van mening dat C4C verplicht bij hen aangesloten dient te zijn. StiPP is ervan overtuigd dat de arbeidsovereenkomst van C4C valt onder de definitie uitzendovereenkomst, zoals is bepaald in artikel 7:690 BW, waarin het begrip uitzendovereenkomst als volgt wordt gedefinieerd:

“De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde”

In zowel de rechtspraak als literatuur wordt verschillend gedacht over de vraag of het voor de toepasselijkheid van artikel 7:690 BW is vereist dat de werkgever een zogenaamde ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en wat het begrip ‘allocatiefunctie’ exact inhoudt en hoe ruim of eng dit begrip nu eigenlijk geïnterpreteerd diende te worden.

Voorts is de vraag, welke eveneens in deze casus aan de orde is, of de gedetacheerde werknemers met specialistische kennis en vaardigheden onder leiding en toezicht, als in de zin van artikel 7:690 BW, werkzaam zijn bij de opdrachtgevers van C4C.

Een precaire kwestie, temeer omdat het advies in deze van groot belang is voor veel werkgevers, zoals in de ICT sector en engineering.

Advies advocaat generaal

De Advocaat Generaal komt tot de conclusie dat ten aanzien van artikel 7:690 een ruim begrip van de allocatiefunctie dient te worden gehanteerd. Zolang wordt voldaan aan het bedrijfs- of beroepsmatig ter beschikking stellen van werknemers onder leiding en toezicht bij een derde, geldt artikel 7:690 BW. Er hoeft niet (ook) te worden voldaan aan de traditionele allocatiefunctie, zijnde het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van werk van tijdelijke aard, ook wel aangeduid als het opvangen van “ziek of piek”.

Ten aanzien van de begrippen leiding en toezicht geldt dat de opdrachtgever/inlener niet persé vakinhoudelijke kennis hoeft te hebben van de werkzaamheden. Hoog opgeleide werknemers, met specifieke kennis, kunnen wel degelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever staan. De Advocaat Generaal stelt dat dit namelijk ook bij normale arbeidsverhoudingen het geval kan zijn.

In zijn advies onderbouwt de Advocaat Generaal uitvoerig waarom hij tot zijn conclusies is gekomen. Daaruit volgt ook dat niet iedere driehoeksrelatie onder artikel 7:690 valt. Naast klassieke consultancy waarin geen sprake is van terbeschikkingstelling van arbeid maar van dienstverlening, kan daarbij worden gedacht aan de meest vergaande vorm van payrolling waarbij de payroller in feite alle personeelssores overneemt van de inlener waarin geen enkele vorm van bij elkaar brengen van vraag en aanbod van arbeid sprake is.

Conclusie

Indien het advies door de Hoge Raad wordt overgenomen kan dat grote gevolgen hebben voor werkgevers die werknemers ter beschikking stellen aan derden. Regelmatig worden wij geconfronteerd met werkgevers die werknemers detacheren aan derden. Heeft deze werkgever de, vanuit de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi), verplichte sbi codering 78201 (Uitzendbureaus) of 78202 (Uitleenbureaus) dan is de kans groot dat StiPP vandaag of morgen een welkomstbrief stuurt, alsmede SNCU een bezoek brengt en stelt dat de uitzend-cao niet juist wordt toegepast.

Voorkomen is beter dan genezen. Stelt u arbeidskrachten ter beschikking aan derden of heeft u een sbi codering die duidt op uitzenden/uitlenen, laat dan een check uitvoeren door een pensioenspecialist van ZKR Pensioenconsultants en/of arbeidsjurist van BDO Legal.

Arjan.Krol@zkrp.nl / 06-55826860

Michel.van.der.Zwan@zkrp.nl / 06-42375162

Mark.van.der.Velden@bdo.nl / 06-49959957

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Verplicht-pensioen-bouwsectorWetsvoorstel verbeterde premieregeling